Klachtenprocedure

We stellen bij Avenir Lembeek alles in het werk om een goede voetbalbeleving aan te bieden.

We vinden het dan ook belangrijk dat je met sportieve vragen terecht kunt in eerste instantie bij de betrokken coach. In tweede instantie kan je je ook wenden tot de jeugdcoördinator van de sportieve cel. Deze zal, samen met de betrokken coach, bemiddelen of je vragen beantwoorden. In derde instantie kan je je richten tot de jeugdvoorzitter om samen naar oplossingen te zoeken.

Vragen over extra sportieve zaken kunnen gesteld worden aan de betrokken medewerker van het jeugdbestuur. Je kan de contactgegevens terugvinden op de website van Jeugd Avenir Lembeek (avenirlembeek.be)

Ondanks dat kan het toch gebeuren dat je niet tevreden bent. Daarom werd een resultaatgerichte klachtenprocedure uitgewerkt. Zo kunnen we jouw klacht grondig onderzoeken. Door je klacht te melden, help je ons tevens om onze kwaliteit te verbeteren.

Een klacht indienen kan elektronisch via het contactformulier op de website. Je kan dit ook schriftelijk afgeven aan een bestuurslid van het jeugdbestuur. In de klacht worden volgende gegevens vermeld:

 • Naam, adres en telefoonnummer (anonieme klachten worden niet behandeld)
 • Omschrijving en tijdstip van de feiten
 • Motivatie waarom je daarover een klacht hebt
 • De reactie of het antwoord dat je kreeg over dit feit

De ombudsdienst van het jeugdbestuur zal binnen de 7 dagen een ontvangstmelding sturen. Je zal tevens binnen de 7 dagen een bericht krijgen of de klacht ontvankelijk werd verklaard of niet.

Sommige klachten behandelen we immers, als jeugdbestuur, niet:

 • Vragen om informatie, meldingen of suggesties
 • Klachten die reeds eerder behandeld werden
 • Anonieme klachten
 • Klachten die betrekking hebben op toepasselijke decreten, besluiten of reglementen
 • Klachten die ongegrond zijn
 • Klachten die onredelijk zijn
 • Klachten over feiten die deel uitmaken van een gerechtelijke procedure of waarvoor de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden nog niet werden aangewend

Indien de klacht ontvankelijk werd verklaard zal de ombudsdienst van het jeugdbestuur de klacht onderzoeken. Tijdens dit onderzoek worden alle partijen gehoord en zal een schriftelijk antwoord op de klacht verleend worden.

Het jeugdbestuur engageert zich om binnen de 60 dagen een antwoord op de klacht te formuleren. In uitzonderlijke omstandigheden zal dit niet lukken, en zullen we de neerlegger van de klacht op de hoogte brengen van de tussenstappen die we in het dossier genomen hebben.

Kreeg je te maken met ongepast grensoverschrijdend gedrag kan je dit tevens in alle vertrouwen melden aan het Meldpunt van Voetbal Vlaanderen via meldpunt@voetbalvlaanderen.be (of via 02/477 12 22) of aan onze Club-API

Volledigheidshalve geven we hier ook belangrijke en nuttige contactgegevens door van organisaties die georganiseerde of professionele hulp kunnen aanbieden: