Aangifte ongeval

Te volgen procedure bij een blessure

Stap 1

Vraag onmiddellijk een “Medisch getuigschrift” op de club. Je krijgt ook meteen een formulier “Beschrijving van het ongeval” mee.
Of print de documenten zelf af:
“Medisch getuigschrift”
“Beschrijving van het ongeval”

Weetje: Heb je een blessure opgelopen tijdens een wedstrijd op verplaatsing en je wenst meteen naar een dokter of naar het ziekenhuis te gaan, vraag dan aan de verantwoordelijken van de bezochte club of ze je een medisch getuigschrift kunnen meegeven.
Print in dit geval steeds het formulier “Beschrijving van het ongeval” af.

Stap 2

Laat het “Medisch getuigschrift” invullen en ondertekenen door een arts (spoedarts, huisdokter, specialist).
In de rubriek “Gedeelte in te vullen door het slachtoffer” kleef je een vignet van je mutualiteit en zet je je handtekening in de daartoe voorziene vensters.

Vul ook het formulier “Beschrijving van het ongeval” volledig in.

Stap 3

Bezorg beide documenten vervolgens zo snel mogelijk aan de verantwoordelijke binnen de club:
Johan Lissens

Belangrijk: als het dossier niet binnen de 21 werkdagen wordt ingediend bij de KBVB, zal het niet meer aanvaard worden!

Stap 4

De verantwoordelijke binnen de club opent een dossier via de applicatie E-Kickoff, scant het ontvangen medisch getuigschrift in en koppelt dit aan het dossier.

Stap 5

Van zodra de KBVB het dossier heeft aanvaard, krijgt de verantwoordelijke binnen de club hiervan een melding in applicatie E-Kickoff. De KBVB stuurt dan tevens een “ontvangstbewijs” door.

Stap 6

De verantwoordelijke binnen de club print dit ontvangstbewijs af en overhandigt dit aan de speler/ouder.


Noot: Indien er naderhand toch kinesitherapeutische of fysiotherapeutische zittingen nodig zouden zijn, of er zijn bijkomende zittingen nodig, geef dan asap het medisch voorschrift aan de verantwoordelijke binnen de club. Dit moet nl goedgekeurd worden door de KBVB vooraleer de zittingen aanvangen. Zoniet zullen deze zittingen NIET worden terugbetaald!

Stap 7

Van zodra de genezing is bekomen laat je dit document invullen en ondertekenen door een arts en geef je dit samen met alle facturen, kwijtschriften van de mutualiteit, kasticketten van de apotheek, … af aan de verantwoordelijke binnen de club.

Noot: enkel ORIGINELE documenten zullen worden aanvaard door de KBVB!

Weetjes:

  • Je hebt 2 jaar om een ongevallendossier af te sluiten, en indien nodig kan er nog een extra jaar worden verlengd (bv. bij zware kwetsuren die extra behandeling vereisen), maar dan moet dit door de verantwoordelijke binnen de club expliciet via e-mail worden doorgegeven aan insurance@rbfa.be en is er altijd een bijkomend gedetailleerd medisch protocol vereist vanwege de behandelende arts om dit te staven.
  • Je hoeft niet te wachten totdat het dossier is afgesloten alvorens je terug kan beginnen voetballen!
  • Weet wel dat alle onkosten die nog worden gemaakt nadat het spelen werd hervat, NIET zullen worden terugbetaald door de verzekeraar!

Stap 8

De verantwoordelijke binnen de club scant het volledige dossier in (indien het zou verloren gaan in de post) en stuurt dit per post op naar de afdeling ongevallen van de KBVB.

Stap 9

De KBVB brengt de verantwoordelijke binnen de club via applicatie E-Kickoff op de hoogte dat ze zijn overgegaan tot betaling. Deze betaling gebeurt steeds op de rekening courant van de club.

Stap 10

De verantwoordelijke binnen de club zal je tenslotte via e-mail vragen naar het bankrekeningnummer waarop het ontvangen bedrag vanwege de KBVB mag doorgestort worden. Het kwijtschrift van de KBVB zal steeds in bijlage van de e-mail worden meegestuurd zodat je zicht hebt op het detail.

Weetjes:

  • De KBVB betaalt nooit volledig alles terug; zij betalen een deel van het remgeld (= het bedrag dat niet werd terugbetaald door de mutualiteit) terug volgens barema’s van het RISIV; dus als een arts bijvoorbeeld hoge erelonen aanrekent, zal enkel het gedeelte berekend door het RIZIV worden terugbetaald, de rest is steeds voor eigen rekening.
  • De KBVB rekent steeds een dossierkost aan; momenteel bedraagt dit € 12,10 (jaarlijks geïndexeerd); dit betekent dus concreet dat elk bedrag lager dan € 12,10 NIET wordt terugbetaald!